Dây nối quang 12 màu SC/UPC

Dây nối quang 12 màu SC/UPC